Цена (буџет) на целата кампања:
ден.
Цена за CPM (1.000 импресии):
ден.
Вкупно импресии: