Конвертирајте ги вашите латинични текстови (или текстови искуцани во македонски фонт) во кириличен текст (македонска поддршка)

Пример: Test test test => Тест тест тест

 

Внесете текст на латиница:

Текст на кирилица (мк поддршка):

 

Упатство:

1. Во првото поле внесувате текст во латиничен фонт

2. Со клик на "конвертирај" ќе го добиете текстот со кирилична подршка во сивото поле.