Најнови игри

Тие што даваат имаат сé; тие што задржуваат немаат ништо.
Хиндуска поговорка