CRNOBELO.com


Најнови игри

Оној кој умее како да покажува и прифаќа добрина е подобар пријател од било кое богатство.
Софокле (496-406 пр.н.е.)