CRNOBELO.com


Најнови игри

Само едно начело ќе ви даде храброст, а тоа е начелото дека ни едно зло не трае засекогаш ниту пак многу долго.
Епикур (341-271 пр.н.е.)