Најнови игри

Најмногу од сè цени ја љубовта што ја примаш. Таа ќе опстане долго време откако твоите пари и доброто здравје ќе ги снема.
Ог Мандино

Последни коментари