Најнови игри

Големата надеж е многу поголем поттик во животот отколку што би можела да биде каква и да е доживеана радост.
Фридриг Вилхелм Ниче (1844-1900)